Motionsklubben af 1945.

Print venlig PDF version

Vedtægterne

§ 1. Foreningens navn og adresse. Foreningens navn er Motionsklubben af 1945 og dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune

§ 2. Foreningens formål og idégrundlag. Foreningens formål og idégrundlag er at virke for udbredelsen af og kendskabet til motion for personer over 18 år, samt skabe grundlag for et socialt liv, og via det forpligtende aktivitetsbaserede fællesskab, at give medlemmerne lyst til og mulighed for at engagere sig aktivt i samfundslivet og tage medansvar og derved styrke folkeoplysningen.

§ 3. Foreningens medlemmer. Som medlem kan optages enhver mand over 18 år, der kan tilslutte sig foreningens formål og idégrundlag. Foreningen består af aktive og passive medlemmer Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling, hvor sagen sættes på som et særligt punkt, hvor 2/3 af de fremmødte skal stemme for eksklusionen. Medlemmet, der af bestyrelsen er ekskluderet, har ret til på generalforsamlingen at fremlægge sine synspunkter.

§ 4. Foreningens bestyrelse Foreningens bestyrelse består af mindst 3 og højst 5 medlemmer. Valg til bestyrelsen sker for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valg af én suppleant sker for ét år ad gangen. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen over 18 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand/sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

§ 5. Foreningens regnskabsår og kontingent. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på generalforsamlingen og forfalder for en af bestyrelsen fastsat periode. Bestyrelsen kan fritage et medlem, der skriftligt indgiver begæring herom, for betaling af kontingent, hvor særlige forhold taler herfor. Fritagelsen kan dog højst gives for 1 år ad gangen.

§ 6. Foreningens generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 14 dages varsel. Sager, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned.


§ 7. Generalforsamlingens dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af én suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Opløsning af foreningen kan dog kun ske efter bestemmelserne i § 10.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af halvdelen af foreningens medlemmer med 30 dages frist.
§ 9. Vedtægtsændringer. Ændringer af foreningens vedtægter vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen. Ændringsforslag skal være indsendt til bestyrelsen mindst 8 dage før.
§ 10. Opløsning af foreningen. Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af det samlede medlemstal er fremmødt. Opløsningen vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for Er dette ikke muligt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med foreningens opløsning som dagsordenspunkt. Opløsningen kan vedtages, hvis 1/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Ved opløsningen af foreningen tilfalder foreningens midler almennyttige formål i Lyngby – Taarbæk Kommune.

Kongens Lyngby den 20. marts 2013.

Print venlig PDF version